فرم ها | مدیریت کیفیت | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | سبد گردانی
نرخ برابري ارزها
  تومان دلار آمريكا پوند يورو يكصد ين ژاپن ريال عربستان دلار كانادا درهم امارات لير ترکيه دلار استراليا
تومان ١ ٠.٠٠٠٢٤ ٠.٠٠٠١٨ ٠.٠٠٠٢ ٠.٠٠٠٢٦ ٠.٠٠٠٨٩ ٠.٠٠٠٣١ ٠.٠٠٠٨٧ ٠.٠٠١١٢ ٠.٠٠٠٣١
دلار آمريكا ٤,٢١١ ١ ٠.٧٥١٥٦ ٠.٨٥٧٦٤ ١.٠٩٤٦٢ ٣.٧٥٣١٢ ١.٢٩٦٤٩ ٣.٦٧٤٥٢ ٤.٧١٠٢٩ ١.٣٢٤٢١
پوند ٥,٦٠٣ ١.٣٣٠٥٦ ١ ١.١٤١١٤ ١.٤٥٦٤٦ ٤.٩٩٣٧٦ ١.٧٢٥٠٦ ٤.٨٨٩١٨ ٦.٢٦٧٣٤ ١.٧٦١٩٥
يورو ٤,٩١٠ ١.١٦٥٩٩ ٠.٨٧٦٣٢ ١ ١.٢٧٦٣٢ ٤.٣٧٦١١ ١.٥١١٧ ٤.٢٨٤٤٧ ٥.٤٩٢١٧ ١.٥٤٤٠٣
يكصد ين ژاپن ٣,٨٤٧ ٠.٩١٣٥٦ ٠.٦٨٦٦ ٠.٧٨٣٥ ١ ٣.٤٢٨٧ ١.١٨٤٤٢ ٣.٣٥٦٨٩ ٤.٣٠٣١٣ ١.٢٠٩٧٥
ريال عربستان ١,١٢٢ ٠.٢٦٦٤٥ ٠.٢٠٠٢٥ ٠.٢٢٨٥١ ٠.٢٩١٦٦ ١ ٠.٣٤٥٤٤ ٠.٩٧٩٠٦ ١.٢٥٥٠٣ ٠.٣٥٢٨٣
دلار كانادا ٣,٢٤٨ ٠.٧٧١٣١ ٠.٥٧٩٦٩ ٠.٦٦١٥١ ٠.٨٤٤٢٩ ٢.٨٩٤٨٣ ١ ٢.٨٣٤٢١ ٣.٦٣٣١١ ١.٠٢١٣٨
درهم امارات ١,١٤٦ ٠.٢٧٢١٤ ٠.٢٠٤٥٣ ٠.٢٣٣٤ ٠.٢٩٧٨٩ ١.٠٢١٣٩ ٠.٣٥٢٨٣ ١ ١.٢٨١٨٨ ٠.٣٦٠٣٨
لير ترکيه ٨٩٤ ٠.٢١٢٣ ٠.١٥٩٥٦ ٠.١٨٢٠٨ ٠.٢٣٢٣٩ ٠.٧٩٦٧٩ ٠.٢٧٥٢٥ ٠.٧٨٠١ ١ ٠.٢٨١١٣
دلار استراليا ٣,١٨٠ ٠.٧٥٥١٧ ٠.٥٦٧٥٥ ٠.٦٤٧٦٦ ٠.٨٢٦٦٢ ٢.٨٣٤٢٢ ٠.٩٧٩٠٦ ٢.٧٧٤٨٧ ٣.٥٥٧٠٥ ١
اين مقدار : از اين ارز : به اين ارز :
نتيجه :
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما
اطلاعات سايت بطور ميانگين هر 4 دقيقه بروز مي‌شود