فرم ها | مدیریت کیفیت | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | سبد گردانی
نرخ برابري ارزها
  تومان دلار آمريكا پوند يورو يكصد ين ژاپن ريال عربستان دلار كانادا درهم امارات لير ترکيه دلار استراليا
تومان ١ ٠.٠٠٠٢٤ ٠.٠٠٠١٩ ٠.٠٠٠٢١ ٠.٠٠٠٢٦ ٠.٠٠٠٨٩ ٠.٠٠٠٣١ ٠.٠٠٠٨٧ ٠.٠٠١٥٦ ٠.٠٠٠٣٣
دلار آمريكا ٤,٢٠٠ ١ ٠.٧٨٧٥٥ ٠.٨٨٢٩١ ١.١١٢٥٨ ٣.٧٥ ١.٣٠٧٦ ٣.٦٧٤٥٤ ٦.٥٦٢٥ ١.٣٨٧٥١
پوند ٥,٣٣٣ ١.٢٦٩٧٦ ١ ١.١٢١٠٨ ١.٤١٢٧٢ ٤.٧٦١٦١ ١.٦٦٠٣٤ ٤.٦٦٥٧٩ ٨.٣٣٢٨١ ١.٧٦١٨١
يورو ٤,٧٥٧ ١.١٣٢٦٢ ٠.٨٩١٩٩ ١ ١.٢٦٠١٣ ٤.٢٤٧٣٢ ١.٤٨١٠١ ٤.١٦١٨٥ ٧.٤٣٢٨١ ١.٥٧١٥٢
يكصد ين ژاپن ٣,٧٧٥ ٠.٨٩٨٨١ ٠.٧٠٧٨٦ ٠.٧٩٣٥٧ ١ ٣.٣٧٠٥٤ ١.١٧٥٢٨ ٣.٣٠٢٧١ ٥.٨٩٨٤٤ ١.٢٤٧١١
ريال عربستان ١,١٢٠ ٠.٢٦٦٦٧ ٠.٢١٠٠١ ٠.٢٣٥٤٤ ٠.٢٩٦٦٩ ١ ٠.٣٤٨٦٩ ٠.٩٧٩٨٨ ١.٧٥ ٠.٣٧
دلار كانادا ٣,٢١٢ ٠.٧٦٤٧٦ ٠.٦٠٢٢٩ ٠.٦٧٥٢٢ ٠.٨٥٠٨٦ ٢.٨٦٧٨٦ ١ ٢.٨١٠١٥ ٥.٠١٨٧٥ ١.٠٦١١٢
درهم امارات ١,١٤٣ ٠.٢٧٢١٤ ٠.٢١٤٣٣ ٠.٢٤٠٢٨ ٠.٣٠٢٧٨ ١.٠٢٠٥٤ ٠.٣٥٥٨٥ ١ ١.٧٨٥٩٤ ٠.٣٧٧٦
لير ترکيه ٦٤٠ ٠.١٥٢٣٨ ٠.١٢٠٠١ ٠.١٣٤٥٤ ٠.١٦٩٥٤ ٠.٥٧١٤٣ ٠.١٩٩٢٥ ٠.٥٥٩٩٣ ١ ٠.٢١١٤٣
دلار استراليا ٣,٠٢٧ ٠.٧٢٠٧١ ٠.٥٦٧٦ ٠.٦٣٦٣٣ ٠.٨٠١٨٥ ٢.٧٠٢٦٨ ٠.٩٤٢٤ ٢.٦٤٨٢٩ ٤.٧٢٩٦٩ ١
اين مقدار : از اين ارز : به اين ارز :
نتيجه :
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما
اطلاعات سايت بطور ميانگين هر 4 دقيقه بروز مي‌شود